Svend Asmundsen Spielgaardsvigen

Andreas Blochs tegning av gravminnet over Spielgaardsvigen

Andreas Blochs tegning av gravminnet over Spielgaardsvigen

Av: Svein Norheim

Svend Asmundsen Spielgaardsvigen var med løytnant Spørcks frivillige korps «Kristian Augusts jægere» på omtrent 100 landvernsmenn og bønder og 20 skarpskyttere på rekognosering øst for Ørsjøen 9. mai 1808. De var sendt ut av oberstløytnant Juul på Fredriksten festning.

Ved Gjeddelund gikk de på en svensk feltvakt og drev disse tilbake mot Holtet, og svenskene mistet 12 mann – noen sier 4 døde og 11 sårede. De svenske soldatene fikk betydelige forsterkninger og Spørch måtte da trekke sine menn tilbake med fem soldater hvorav to døde seinere. En av disse var Spielgaardsvigen.

En av tradisjonene som knyttes til dette dødsfallet er følgende:

Svenskene fant Spielgaardsvigen sterkt medtatt. De dro ham inn på en låve der han la og brakk seg til han døde. Hans kone Anne Larsdatter satt igjen med fire barn foruten Svends gamle foreldre og to ugifte søstre. På 10 måneder var far og to søstre døde. Det fortelles at Anne rett etter Svends død gikk rundt og tigde og fortalte om at mannen var falt i krigen med svenskene, og at hun ikke visste hvordan hun skulle få ham begravet. Svenskene følte medlidenhet med henne og skal da har sagt:  Det skal du slippe at sørge for mor, vi skal besørge det.

Gravminnet over Svend Asmundsen Spielgaardsvigen. Foto: Svein Norheim

Gravminnet over Svend Asmundsen Spielgaardsvigen. Foto: Svein Norheim

De laget kiste til ham og begravde Svend Asmundsen Spielgaardsvigen på Prestebakke kirkegård. Som gravminne reiste de en støtte av tre med tekst av den svenske løytnant Elfman – her gjengitt slik den står på gravstøtta i dag:

En Man af Norges tapra Här

Har uti Striden nedlagt Glafwen

Han utaf Svenskar skuten är

Och utaf Svenskarne begrafven

1808

Major Krebs skrev en rapport datert 28 – 7 – 1808:

”Paa Enningdahls Kirkegaard ved Prestebakke, har jeg fundet et Epitaphium af Træe, hvorpaa meget net er indskaaret det minde som jeg vedlagt giver mig den ære at fremsende en Afskrift af. Oven over samme er anbragt et Dødning Hoved paa 2. over korsliggende Ben».

Krebs rapport

Krebs rapport

Minne

Af Svend Asmundsen Spielgårdsviken

Af Norriges tappra Här

En mann i Striden nedlagt Glafwin

Han utaf Svenskar skuten är

Och utaf Svenskarne begrawen

1808

Det gamle gravminnet er for lengst forsvunnet. I dag står det en malmtavle på graven. Leseren vil se at man har ikke vært helt tro mot den opprinnelige teksten.

I litteratur og kilder er det ulike skrivemåter på navnet til Svend Asmundsen Spielkgaardsvigen. Her er navnet gjengitt slik det er skrevet på det enkelte sted.

Litteratur: Harald Bakke (1915), Olav Børke (1981), Jens Bakke (Wiwar nr. 1-2008).

 

You have to be logged in .