Johan Henrich Spørck (1778 – 1849)

Johan Henrik Spørck. Fredrikstad kommandantskaps bildesamling.

Johan Henrik Spørck. Fredrikstad kommandantskaps bildesamling.

Av Svein Norheim, Halden historiske Samlinger

General Johan Henrich Spørck er en av de personer som har skrevet sitt navn inn i Haldens krigshistorie. I krigsforberedelsen i 1807 og kampene i 1808 var det spesielt angrepet på Prestebakke som ble stående i et heroisk lys. Men også hans ledelse av vaktholdet på Idd i 1813-1814 der han med sine oppholdende framstøt og retretter mot en overlegen svensk styrke som rykket inn fra sør, øst og vest, kan stå for ettertidas kritiske lys.

Johan Henrik Spørck ble født i København som sønn av fogd i Hedmark hoffrettsasessor Christian Ludvig Spørck og Else Kristine Juul. Spørck begynte tidlig en militær karriere. I 1789 (11 år gammel!) ble han elev på Landakademiet og i 1796 ble han utnevnt til fenrik ved Søndenfjeldske gevorbne Infanteriregiment der han tjenestegjorde til det ble nedlagt i 1818. I 1803 ble han premierløytnant. I 1807 var han med å organisere det frivillige jegerkorpset i Fredrikshald – Christian Augusts Jægere som besto av unge menn.

Spørck giftet seg i 1808 med Magdalene Wiel, datter av kanselliråd Truls Wiel i Fredrikshald og således svoger til Arild Huitfeldt.

Spørck tjenestegjorde under krigen ved Halden. På grunn av sin innsats i trefningen ved Prestebakke 10. juni 1808 ble han forfremmet til kaptein. Under krigen i 1814 hadde Spørck kommandoen over forpostene som lå i Idd ved grensen sør for Halden.

Etter krigen fortsatte han sin militære karriere. Hans innsats ble anerkjent og han ble i 1817 utnevnt til adjutant hos kronprins Carl Johan. I 1818 avanserte han til kaptein ved det Frederikstenske gevorbne Musketerkorps, og videre til oberstløytnant i 1819 og oberst i 1823. 1828 ble han generaladjutan, og i 1832 utnevnt til generalmajor og sjef for generalstaben og førsteadjutant hos kong Carl XIV Johan. 1847 ble han utnevnt til kommandant ved Fredrikstad festning, en stilling han hadde til sin død 26. desember 1849.

Spørck er gravlagt på Krigskirkegården utenfor Gamlebyen ved Kongsten fort. I den søndre delen av kirkegården ligger hans grav med en gravplate i støpejern. Krigskirkegården ble anlagt i 1789 på den såkalte Festningsløkken til bruk for de militære og deres familier.

Johan Henrik Spørcks gravminne på Krigskirkegården ved Kongsten fort, Fredrikstad. Foto: Svein Norheim

Johan Henrik Spørcks gravminne på Krigskirkegården ved Kongsten fort, Fredrikstad.
Foto: Svein Norheim

Johan Henrik Spørck har blant annet fått sitt navn knyttet til Veden skanse i Tistedalen i forsøket på å stoppe den svenske framrykningen i 1814.

Spørck har fått et gatenavn oppkalt etter seg i Halden – General Spørcks gate som er en tverrgata på Os i nordenden av Os allé.

Også i Fredrikstad er Spørck æret med et gatenavn – Spørcks gate på Vaterland sør for Gamlebyen.

General Spørcks gate ligger på Os i Halden. Spørck forsøkte å stoppe invasjonen ved Vedenvadet i 1814 uten å lykkes. Alle foto: Svein Norheim

General Spørcks gate ligger på Os i Halden. Spørck forsøkte å stoppe invasjonen ved Vedenvadet i 1814 uten å lykkes. Alle foto: Svein Norheim

Litteratur:

Olaf Forstrøm (1915): Fredrikshald i 250 Aar.

Harald Bakke (1915): Id Herred

H. Angell (1913): Syv-Aars Krigen for 17. Mai 1807-1814.

Olaf Børke (19181): Minnesmerker i Halden og på Fredriksten.

http://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Henrik_Sp%C3%B8rck

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Johan_Henrich_Sp%C3%B8rck

You have to be logged in .